Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa część regulaminu. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. 

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 dostępny jest w tym miejscu: Pobierz Regulamin 
Nowy regulamin wchodzący w życie w dniu 25.12.2014 dostępny jest poniżej.REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL

§ 1

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy

DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego.

DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.

FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.

FORMULARZ REJESTRACJI - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu produktów.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta za Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

PRODUKTY - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

PRZELEW TRADYCYJNY - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

PRZELEW ELEKTRONICZNY - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

REGULAMIN - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy

SKLEP INTERNETOWY/SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.sliwinskitenis.pl, prowadzony przez Michała Śliwińskiego oraz Marka Śliwińskiego prowadzącymi łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Śliwińscy Tenis-Pływanie s.c., ul. Faraona 4, 05-806 Komorów, NIP 5342484819, za którego pośrednictwem Klient może kupić produkty.

SPRZEDAJĄCY – Michała Śliwiński oraz Marek Śliwiński prowadzący łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Śliwińscy Tenis-Pływanie s.c., ul. Faraona 4, 05-806 Komorów, NIP 5342484819,

STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedający; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedającego łącznie.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego .

ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sklep.sliwinskitenis.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.sliwinskitenis.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.sklep.sliwinskitenis.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.sklep.sliwinskitenis.pl prowadzony jest przez Michała Śliwińskiego oraz Marka Śliwińskiego prowadzącymi łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Śliwińscy Tenis-Pływanie s.c., ul. Faraona 4, 05-806 Komorów, NIP 5342484819

 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup produktu.

§ 3

Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

 2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

 3. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego produktu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e–mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 4. Sprzedający uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym..

§ 4

Rejestracja i logowanie

 1. Zakup produktów możliwy jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji albo Formularza Zamówienia.

 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

 3. Dzięki zarejestrowaniu, poprzez wypełnienie formularza, i zalogowaniu się system sklepowy będzie w stanie rozpoznać Klienta jako stałego użytkownika Sklepu. Wybierając opcję bez rejestracji, za każdym razem dokonując zakupy, Klient będzie podawał swoje dane ponownie.

 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić Formularz Rejestracyjny, podając imię i nazwisko, nick (pseudonim), adres, telefon, e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 5. Formularz Rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz.

 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

§ 5

Składanie zamówień

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaż.

 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Klienta .

 3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Sklep Internetowy za pośrednictwem Formularza Zamówień.

 4. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

 6. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia

 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedającego umowy .

 8. Końcowym etapem jest określenie formy rachunku ( paragon lub faktura VAT).

 9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „ZAMAWIAM z obowiązkiem zapłaty”.  Za chwilę zawarcia umowy uznaje się  potwierdzenie przez Sklep internetowy  mailowo złożonego zamówienia.

 10. Zamówiony produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

 11. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

 12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części produktu objętego zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

 13. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za produkt – Sprzedający zwróci Klientowi należność za produkt, w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 15. Promocje cenowe nie dotyczą zamówień hurtowych, czyli takich które uwzględniają dalszą odsprzedaż produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.

 16. Wysyłka produktu następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia.

 17. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego

§ 6

Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Informacja o cenie podana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

§ 7

Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupiony produkt można dokonać:

  1. gotówką,

  2. przedpłata – płatność  przelewem na konto:

23 1050 1924 1000 0090 9333 1545

Gadget Advertising Ideas,

ul. Kolejowa 23 A

05-806 Komorów

określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia i nazwisko Zamawiającego

  1. za pobraniem – płatność przy odbiorze produktu

 1. W przypadku nieuznania na rachunku bankowym Sprzedającego w terminie 7 dni kwoty należności od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem ulega rozwiązaniu.

§ 8

Realizacja dostawy

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

 2. Zamówiony produkt dostarczany jest  w sposób wybrany przez Kupującego.

 3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze Sprzedającym, istnieje możliwość osobistego odbioru produktu.

 4. Sklep realizuje przesyłki za pośrednictwem kuriera oraz Poczty Polskiej.

 5. Koszt wysyłki kurierem wynosi 17 zł.

 6. Wysyłka produktu w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie lub równoważnie po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze produkt.

 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenie na stronie Sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu.

 8. Proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego rozpoczyna się po otrzymaniu e-maila potwierdzającego złożone zamówienie.

 9. Koszt wysyłki produktu ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany produkt. W przypadku dokonania zakupu produktów za łączną kwotę o minimalnej łącznej wartości 600 zł brutto (słownie: sześćset złotych brutto), koszt dostawy takiego zamówienia będzie wynosił 0 zł.

 10. Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.

 11. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym w ust. 9 Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie.

 12. Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie muszą być uzgadnianie telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej za porozumieniem dwóch stron.

 13. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). Dokument sprzedaży wystawiany jest według wyboru Kupującego.

 14. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

§ 9

Reklamacje - Rękojmia

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .

 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

 1. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

 2. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

 3. żądać wymiany produktu na wolny od wad;

 4. żądać usunięcia wady

 1. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 2. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającego w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 3. Sprzedający prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

 4. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

 5. Sprzedający, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 6. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 7. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

 9. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 11. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 12. Sprzedający może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

 13. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

 14. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 15. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 16. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

 17. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze   podmiotem trzecim stała się prawomocna.

 18. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

 19. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 20. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedającego upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

 21. Adresem reklamacyjnym jest: Gadget Advertising Ideas, ul. Kolejowa 23 A, 05-806 Komorów

 22. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym produktem.

§ 10

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sliwa4xm@wp.pl, bądź też listownie na adres:

Gadget Advertising Ideas,

ul. Kolejowa 23 A

05-806 Komorów

 1. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem: www.sklep.sliwiskitenis.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

 2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

 3. Sprzedający potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że: Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami albo w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

 9. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

§ 11

Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne.

 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 4. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sliwa4xm@wp.pl lub listownie na adres Sprzedającego:

Gadget Advertising Ideas,

ul. Kolejowa 23 A

05-806 Komorów

 

 1. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.

 

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 5. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:

a) telefon: 504 199 499

b) e-mail: sliwa4xm@wp.pl

c) pisemnie na adres: Gadget Advertising Ideas, ul. Kolejowa 23 A, 05-806 Komorów

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

 2. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 3. Nazwa Sklepu Internetowego, adres pod którym jest dostępny: www.sklep.sliwinskitenis.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 7. W przypadku zmiany Regulaminu do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy regulaminu uprzednio obowiązującego.

-----------

Do pobrania:
Kategorie

      INFORMACJA!

        Wszystkie produkty możesz też
        zamówić bez nadrukowanego logo.